Често задавани въпроси

Какво означава “коефициент на трансформация”?

Това е основна характеристика за всяка термопомпена машина. Може да се определи по два начина:

  • за получаване на средна стойност (например в рамките на един отоплителен сезон) се изчислява отношението на получената енергия (топлина, kWh) към изразходваната енергия (обикновено ел.енергия, kWh) за определен период от време. Колкото по-дълъг e периода за отчитане, толкова по-точна е стойността на коефициента на трансформация.
  • за получаване на моментна стойност се изчислява отношението на мощността на топлинния поток получен в разглеждания момент (или при точно определени температурни параметри), към вложената моментна електрическа мощност за работа на компресора, циркулационните помпи и всички електрически захранвани елементи, които имат пряка връзка с работата на цялата термопомпена инсталация.

Теоретично коефициентът на трансформация може да достигне стойност над 10,0. На практика стойността на този коефициент за най-широко разпространените и използвани в бита термопомпени инсталации се движи в границите между 2,0 и 5,5. Това означава, че за всеки вложен 1,0 kWh енергия могат да бъдат получени от 2,0 до 5,5 kWh топлина.

От къде се “получава” топлина?

Природните ресурси - въздух, вода и почва могат да се използват като най-големите неизчерпаеми, нискотемпературни източници на топлина. Тяхната температура е променлива през различните сезони или през времето, когато се налага получаване на топлина за отоплителни нужди. За това се използва термопомпеният агрегат, който повишава температурното ниво, така че да има възможност за практическо оползотворяване на получената топлина.

Как се отнема топлината на нискотемпературните източници?

Съществуват два основни начина за отнемането на топлината в зависимост от вида на термопомпения агрегат, вида на източника на топлина и начина на пренасянето ѝ – директен и индиректен топлообмен. Разликата между двата се състои в това дали съществува междинен работен флуид, който да пренася топлината между източника на топлина и термопомпения агрегат.

Как се осъществява повишаването на температурното ниво на топлината?

Процесът се осъществява по известният в термодинамиката “Обратен цикъл на Карно”. За разлика от двигателите с вътрешно горене, парните турбини и др., които превръщат енергията на горивата в механична работа (движение), при него механичната работа пренася топлина, като едновременно с това повишава температурното ѝ ниво. Получената по-висока температура е следствие на сгъстяване на работно вещество (газове или пара). Най-често сгъстяването се осъществява с помощта на компресор.

Колко висока температура може да се получи?

Препоръчва се получената температура да не превишава 55 °C. Това ограничение се получава в следствие на много фактори – ограничение за работата на компресорите и елементите на цялата инсталация, ефективност на целия термопомпен агрегат и други технически параметри и ограничения. В действителност тенденциите в развитието на съвременните отоплителни инсталации позволяват използване на нискотемпературни отоплителни тела и инсталации, които повишават чувствително ефективното използване на термопомпите.

“Скъпо удоволствие” ли е инсталирането на термопомпа?

Като се вземат предвид всички дадености на една термопомпена инсталация – отопляване, подгряване на вода за битови нужди, опцията за използване на охлаждащата ѝ възможност в горещите летни месеци, възможността за пълно автоматизиране на процеса на работа – т.е. създаване на цялостен комфорт, спокойно може да се каже, че не е “скъпо удоволствие”. Цената за изграждане на термопомпена инсталация е съизмерима с тази за изграждане например на една напълно автоматизирана отоплителна инсталация с котел за биомаса или нафта, с тази разлика, че последните две съоръжения не могат да ви “охлаждат” през лятото.

Какви ще са разходите ми за отопление и топла вода?

Анализът, който направихме на наша работеща термопомпена инсталация показа, че цената на 1,0 kWh топлина получена от термопомпен агрегат е 0,03 лева. В най-скоро време ще предоставим актуализирана информация за други наши работещи термопомпени инсталации, както и анализ на цената на топлина получена от други източници на топлина.

Какъв е срокът за възвръщаемост на тази инвестиция?

На този въпрос не може да се отговори еднозначно, защото зависи от това как ще бъде направено сравнението, с какъв тип горива ще се сравнява, каква е степента на автоматизиране на процеса, има ли намеса на “човешки фактор” – например зареждане на котел с въглища веднъж дневно. Все пак труда не е безплатен и отнема време. Има много подходи за извършването на такъв анализ, а има и готови софтуерни продукти, които позволяват точно изчисляване на възвръщането на една такава инвестиция.